Om Bygdeforskning

Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Vi er et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa, og arrangerte Verdenskongressen i bygdesosiologi i 2004 (arrangeres hvert fjerde år).

Forretningsidé

Som privat stiftelse være et nasjonalt senter for tverrfaglig orientert samfunnsvitenskapelig forskning på våre hovedområder. Inneha grunnleggende og avansert forskningskompetanse innen flerfaglige bygdestudier. Være et internasjonalt knutepunkt for ruralstudiene

Forskningen omfatter følgende hovedområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, miljø og landskap, utmark
  • Næringsutvikling, landbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygder og byer, sentrum og periferi

Misjon

Norsk senter for bygdeforskning skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Visjon

Vi skal være den fremste tilbyderen av frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser.

Våre verdier

  • Pålitelig
  • Uavhengig
  • Samhandlende
  • Nysgjerrig
  • Ambisiøs

Organisering

Bygdeforskning ledes av direktør Harald A. Lein, kontorleder Linn Heidi Vinje og forskningsleder Svein Frisvoll. I tillegg består administrasjonen av en førstekonsulent og to konsulenter.

Bygdeforskning har 33 ansatte i faste og midlertidige stillinger. De vitenskapelig ansatte består av 28 forskere hvorav 4 i bistilling. Forskerne har utdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, geografi, sosialantropologi, agronomi, bedriftsøkonomi og fiskerifag.

Bygdeforsknings styre er satt sammen av medlemmer oppnevnt av Norges forskningsråd, NTNU, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, samt egne ansatte.

 

Styret

Navn Oppnevnt av Periode
Ann-Charlott Pedersen NTNU 2017-19
Riche Vestby (leder) Norges forskningsråd 2017-19
Torberg Falch NTNU 2016-18
Johan Fredrik Rye NTNU 2017-19
Per Olav Skjervold Norges forskningsråd 2016-18
John Petter Løvstad Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2015-17
Einar Frogner (nestleder) Norges Bondelag 2017-19
Frode Flemsæter Ansatte ved Bygdeforskning 2017-18
Jostein Vik Ansatte ved Bydeforskning 2016-17


Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2016-18
Agnes Bolsø NTNU 2016-18
Gleny Foslie Norges forskningsråd 2016-18
Marit Skjelstad
Norsk Landbrukssamvirke
2017-19
Hilde Bjørkhaug Ansatte ved Bygdeforskning 2016-17
Maja Farstad Ansatte ved Bygdeforskning 2017-18