Ressursforvaltning, miljø, landskap

En forsvarlig forvaltning av naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette forskningsområdet omhandler prosesser knyttet til bruk, vern og forvaltning av natur, kulturlandskap og kulturarv i fjell-, innland- og kystområder. Forskningsaktiviteten omfatter blant annet kommersialisering av naturbaserte ressurser, bruk og vern, klimautfordringer, politikk og forvaltning.

Pågående prosjekt
Avslutta prosjekt
2017 2020
COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering: en mulighetsstudie av lokal folkefinansiering av klimatiltak som et aktuelt konsept i Norge
Loading...
2017 2020
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn
Loading...
2016 2019
Utmarka mellom primærproduksjon, ressurs for utvikling og miljøgode
Loading...
2016 2020
BIOTOUR: Fra stedsbaserte naturresurser til verdifulle opplevelser
Loading...
2016 2020
Transformasjon av skog på gjengrodd landbruksareal for biologisk mangfold, økosystemtjenester og grønne løsninger
Loading...
2016 2019
IPt-tiltak for eldre med demens
Loading...
2016 2019
Landbruk21Trøndelag
Loading...
2015 2018
BIOSMART: Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?
Loading...
2014 2017
NEWPATH: New Pathways to a low carbon society: exploring the beef/dairy system as a ‘community of interest’.
Loading...
2015 2017
(Recruit) Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks
Loading...
2014 2017
Endringsstudier i Snøhettaområdet 2014-2017: Villrein, ferdsel og forvaltning
Loading...
2014 2014
Fremtidens rådgiving: Innspill til fremtidens rådgivingsbehov for bonden
Loading...
2014 2016
Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåttemarker basert på brukererfaringer og tradisjonell og forskningsbasert kunnskap - ENGKALL
Loading...
2014 2017
CAPTURE+: bærekraftige biokullsystemer for et nullutslippsamfunn
Loading...
2013 2013
Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking
Loading...
2013 2016
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land (FORFOOD)
Loading...
2013 2016
BeiteRessurs
Loading...
2012 2012
Forstudie strategisk næringsplan - Tydal
Loading...
2012 2012
RAMSAR (Ramsarsamarbeid mellom Frøya, Hitra og Ørland kommuner)
Loading...
2011 2015
Ulykker i landbruket
Loading...
2010 2013
C-Scape. Accounting for carbon and GHG enissions: balancing multiple landscape functions on farmland.
Loading...
2010 2012
Vestlandslandbruket og den doble klimapåvirkningen
Loading...
2010 2013
Reindrift og kommodifisering av utmarka i sørsamiske områder - hvordan etablerte rettigheter og praksiser blir utfordret
Loading...
2009 2013
Snøhetta. Villrein, ferdsel og teknisk inngrep i Dovre-Rondane-regionen.
Loading...
2009 2014
"Fra til til en" - eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket
Loading...
2009 2012
CULTOUR: Reiseliv og kulturlandskap: kjennetegn, forvaltning og opplevelser
Loading...
2008 2012
Kulturarv kyst - innland
Loading...
2008 2011
Governance, forvaltning og implementering av integrert bruk- og vernpolitikk
Loading...
2007 2010
Demokratisk styring i et flernivåsystem
Loading...
2007 2009
Froan- scenarier - Bruk av scenarier som verktøy for dialog, næringsutvikling og forvaltning i verna kystområder
Loading...
2007 2013
Turismens rolle i forhandlinger om ruralitet
Loading...
2007 2008
Evaluering av reg. miljøprogram
Loading...
2005 2007
Omdefinering av lokale ressurser: Lokal kapasitetsbygging i bærekraftig forvaltning av seterområder som kulturmiljø
Loading...
2005 2006
Følgeforskning Frøya-modellen
Loading...
2004 2006
A cognitive approach to rural sustainable development - the dynamics of expert and lay knowledges
Loading...
2004 2010
Naturressurser og lokal utvikling i skogs- og fjellbygdene - mellom marginalisering, kommersialisering og vern
Loading...
2002 2002
Land management initiatives
Loading...
2002 2005
Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the mountains of Europe (BioScene)
Loading...
2002 2002
Landbrukets rolle som kulturbærer - norsk kunnskapsstatus. Forprosjekt
Loading...
2001 2005
Etablering og forvaltning av verneområder – Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører
Loading...
1999 2001
Landbrukets kulturlandskapsforvaltning. Lokale effekter og internasjonalt perspektiv
Loading...
1998 2001
Landscape planning as a tool for economic development in forest areas
Loading...
1998 2000
Næringsmessig utnytting av utmark - i et kjønnsperspektiv
Loading...
1998 2000
Kommersiell utnytting av siken i Femund: Biologisk produksjon, stabilitet i avkastning og markedsføring av utmarksprodukt
Loading...
1996 1999
Sosiale og kulturelle forhold ved næringsutvikling i utmark
Loading...
1995 1999
Programkoordinator for Kyst- og bygdeutviklings-programmet
Loading...