Næringsutvikling, landbruk, verdikjeden for mat

Forskningsfeltet omfatter sosiale, kulturelle, økonomiske og forvaltningsmessige problemstillinger knyttet til tradisjonelt jord- og skogbruk og næringsutvikling, og inkluderer tema langs hele verdikjeden for mat og fiber. Forskningsaktiviteten omfatter økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av endring og innovasjon. Det inkluderer blant annet nye næringer, nye organisasjonsformer, forbrukstrender, rekruttering, klimatilpasninger, forvaltning og politikkutforming. 

Pågående prosjekt
Avslutta prosjekt
2017 2020
COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering: en mulighetsstudie av lokal folkefinansiering av klimatiltak som et aktuelt konsept i Norge
Loading...
2017 2020
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn
Loading...
2016 2019
Utmarka mellom primærproduksjon, ressurs for utvikling og miljøgode
Loading...
2016 2020
BIOTOUR: Fra stedsbaserte naturresurser til verdifulle opplevelser
Loading...
2016 2019
IPt-tiltak for eldre med demens
Loading...
2016 2019
Landbruk21Trøndelag
Loading...
2015 2019
Nye strategier for avl, fôring, hygiene, helse og driftsledelse i automatiske melkingssystemer (AMS)
Loading...
2015 2018
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker (Kompetent bonde)
Loading...
2015 2018
Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)
Loading...
2015 2018
BIOSMART: Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?
Loading...
2014 2017
NEWPATH: New Pathways to a low carbon society: exploring the beef/dairy system as a ‘community of interest’.
Loading...
2016 2017
Budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for landbruket
Loading...
2015 2016
Fôrproduksjon og landbrukspolitikk
Loading...
2015 2015
Etterprøving Blåtind og Mauken skyte- og øvingsfelt
Loading...
2015 2017
(Recruit) Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks
Loading...
2015 2016
Landbruk21Trøndelag
Loading...
2014 2017
Agropro. Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter
Loading...
2014 2014
Er bonden alene? Betydning av ektefelle/samboeres involvering på gårdsbruket
Loading...
2013 2013
Forprosjekt Innovasjon i midt-norsk landbruk
Loading...
2013 2016
BeiteRessurs
Loading...
2012 2012
Konsekvenser av baklengs integrasjon og kontraktproduksjon i verdikjedene for melk og kjøtt
Loading...
2012 2013
Bare sodd? Merkebeskyttelse som konkurransestrategi
Loading...
2012 2016
Forest land ownership changes in Europe: Significance for management and policy
Loading...
2012 2014
KOMOPP FRØYA - hovedprosjektet
Loading...
2012 2012
RAMSAR (Ramsarsamarbeid mellom Frøya, Hitra og Ørland kommuner)
Loading...
2012 2014
LOGIMAT 2012 - hovedprosjekt
Loading...
2012 2012
Framtidslandbruket på Ørlandet 2025 - Kartlegging
Loading...
2012 2012
Forstudie strategisk næringsplan - Tydal
Loading...
2011 2015
Ulykker i landbruket
Loading...
2011 2014
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme (CoastTour)
Loading...
2010 2013
Strukturendringer i landbruket
Loading...
2010 2011
Bruk av ubebodde landbrukseiendommer
Loading...
2010 2013
God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse
Loading...
2010 2014
GOFOOD pakke B
Loading...
2010 2013
Utfordringer for eierskifte i gårdsbruk og små familiebedrifter
Loading...
2010 2012
Vestlandslandbruket og den doble klimapåvirkningen
Loading...
2010 2014
Produktutvikling og kvalitetsdifferensiering i verdikjeder for mat (arbeidspakke C2 i GOFOOD: Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder )
Loading...
2009 2014
"Fra til til en" - eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket
Loading...
2009 2009
Dyretragedier - forprosjekt
Loading...
2009 2014
Landbrukspolitikk og klimakrise (AGRIPOL)
Loading...
2009 2012
Kjærlighet i landbruket - en risikosport? Ekteskap, samboerskap og skillsmisser i landbruket
Loading...
2008 2011
Vekststrategier for lokale matprodusenter
Loading...
2008 2008
Samhandling i skognæringen
Loading...
2008 2012
Kulturarv kyst - innland
Loading...
2008 2010
Naturbasert gårdsturisme - utfordringer og muligheter
Loading...
2008 2011
Analyse av forsyningskjeder for bioenergi
Loading...
2008 2010
Socio-economic and environmental impacts of organic farming
Loading...
2008 2009
Evaluering av BU-midler
Loading...
2007 2008
Evaluering av reg. miljøprogram
Loading...
2007 2007
Den kreative trønderbonden
Loading...
2007 2010
Innovasjon i små reiselivsbedrifter i distriktene: Hvordan organisere og samarbeide for forbedringer og vekst?
Loading...
2007 2013
Mat, kultur og reiseliv
Loading...
2007 2007
Fiskarbonden sin arv
Loading...
2007 2008
Virker boplikten? En undersøkelse av landbrukseiendommer og eiendommer i null-konsesjonsområder.
Loading...
2007 2010
Rekruttering og sysselsetting i fiskerflåten
Loading...
2006 2009
Knowledge and practice in fishing (post doc)
Loading...
2006 2007
Kunnskapsringen i BA-næringen
Loading...
2005 2005
Mattrygghet og reguleringspolitikk
Loading...
2005 2005
Den nye skogeieren. Hvordan øke avvirkninga i Trøndelag?
Loading...
2005 2008
The cyborg fish - How objects become manageable
Loading...
2005 2005
Strategier for trøndersk landbruk
Loading...
2005 2007
Omdefinering av lokale ressurser: Lokal kapasitetsbygging i bærekraftig forvaltning av seterområder som kulturmiljø
Loading...
2005 2007
Arbeidsinnvandring til det norske landbruket
Loading...
2004 2007
Kommunalisering Pluss
Loading...
2004 2009
Offentlig dialog om genmodifisert mat - kommunikasjon mellom ulike aktører om en stigmatisert teknologi
Loading...
2004 2005
Forsøk med mentorordning i skog- og trenæringa: et bidrag til kompetanseutvikling, likestilling og næringsutvikling?
Loading...
2004 2007
Samdrift - trugsmål mot småskalajordbruket eller berre ei rasjonell føretaksøkonomisk tilpassing?
Loading...
2003 2005
Jordbruk og kulturarv
Loading...
2003 2003
Landbruksjus og bygdeutvikling
Loading...
2003 2005
Grønn omsorg
Loading...
2003 2004
Rådgivning ved etablering av Matsenter i Trondheim
Loading...
2003 2005
Rekruttering til landbruket
Loading...
2003 2006
Kvinner i landbruket. Tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?
Loading...
2002 2008
Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns
Loading...
2002 2004
Fenomenet grensehandel - rasjonalitet mer enn galskap?
Loading...
2002 2002
Nettverksprosjekt innenfor skog og tre i Orkdalsregionen
Loading...
2002 2002
Landbrukets rolle som kulturbærer - norsk kunnskapsstatus. Forprosjekt
Loading...
2001 2004
Restrukturering av matvaresystemet (RESTRIM)
Loading...
2001 2002
Yrkesmønstre i fiske
Loading...
2001 2002
Marine samfunn - Samfunnsmessige forutsetninger for marin verdiskaping- befolkningsutvikling fram mot 2020
Loading...
2001 2001
Mellom behovet for fysisk styrke og bruken av ny teknologi: Kvinners plass i en skogbruksnæring under endring
Loading...
2001 2002
Norsk jordbruksvaresektor. Strategi og forretningsutvikling mot år 2010
Loading...
2001 2003
Landbruket som fellesgodeprodusent - oppslutning innad og legimitet utad
Loading...
2001 2005
Næringsstrategier i samspill mellom bedrift og lokalsamfunn
Loading...
2000 2003
Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet
Loading...
2000 2003
Sustainable production of transgenic strawberry plants. Ethical consequences and potential effects on producers, environment and consumers
Loading...
2000 2001
Likestilling og kvinner i ledelse i samvirkeforetak.
Loading...
2000 2001
Ny teknologi i kystlinefisket
Loading...
2000 2004
Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet
Loading...
2000 2005
Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT)
Loading...
2000 2004
Strategier for overlevelse og utvikling blant primærprodusenter
Loading...
1999 1999
Muligheter for geithold i Norge
Loading...
1999 2001
Lokale utviklingsstrategier i jordbruksbaserte matvarekjeder
Loading...
1999 2001
Kvinner og rekruttering til praktisk skogbruk
Loading...
1999 2001
Landbrukets kulturlandskapsforvaltning. Lokale effekter og internasjonalt perspektiv
Loading...
1999 1999
Utnyttelse av hjerteskjellressursen - en aktuell binæring for kystgårdbrukeren?
Loading...
1999 1999
Situasjonsanalyse: Småskala foredling av melk
Loading...
1999 2000
Omstilling av meieriet på Røros
Loading...
1998 2001
Risikokommunikasjon: Mat, risiko og media
Loading...
1998 2002
Rural innovation
Loading...
1998 2001
Gårdsforedling i bedriftsnettverk (dr.stipend)
Loading...
1998 1998
Strukturendringer i landbruksvarebasert næringsmiddelindustri
Loading...
1998 2002
Norges landbrukshistorie til år 2000
Loading...
1998 2000
Kommersiell utnytting av siken i Femund: Biologisk produksjon, stabilitet i avkastning og markedsføring av utmarksprodukt
Loading...
1998 2002
Interreg Doktorgradsprogram
Loading...
1998 2000
Næringsmessig utnytting av utmark - i et kjønnsperspektiv
Loading...
1997 2002
Restrukturering av matvaresystemet (MATSYS)
Loading...
1997 2001
Maktforskyvning i matvaremarkedet - mat, marked, makt og mangfold
Loading...
1997 2000
Produksjon, distribusjon og forbruk av økologiske matvarer
Loading...
1997 2001
Matvarekvalitet og forbrukerpreferanser i kugalskapens tid
Loading...
1997 2002
Forbrukeroppfatninger om mat, risiko og helse i det moderne matsamfunnet
Loading...
1997 2000
Landbrukskvinners levekår - en kartlegging av likhet og mangfold
Loading...
1996 2002
«Fra tofta til skolebenken» - Modernisering og rekruttering i fiskeflåten
Loading...
1996 2000
Kvifor bråkar bøndene når dei har det så bra? Ein studie av samanhengen mellom livskvalitet, levekår og inntekt i landbruket
Loading...
1996 2002
Kjønn, organisering og medvirkning i lokale utviklingsprosesser
Loading...
1996 1999
Sosiale og kulturelle forhold ved næringsutvikling i utmark
Loading...
1995 1999
Programkoordinator for Kyst- og bygdeutviklings-programmet
Loading...
1995 2000
Tak for ny næring: Omstilling og utvikling i meierisamvirket
Loading...
1995 2002
Kostvaner i etablerende hushold
Loading...