Lokalsamfunn, bygdeliv, kultur

Forskningsfeltet tar opp ulike perspektiver og utviklingstrekk knyttet til norske bygde- og lokalsamfunn. Sentralt står utviklingstrekk og fenomen knyttet til endringsprosesser og nye tilpasninger i bygdesamfunn. Forskningsaktiviteten omfatter blant annet levekår, velferd, forvaltningsstruktur, tjenestetilbud, mobilitet og ulike aspekter ved forholdet bygd og by.

Pågående prosjekt
Avslutta prosjekt
2017 2020
COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering: en mulighetsstudie av lokal folkefinansiering av klimatiltak som et aktuelt konsept i Norge
Loading...
2017 2020
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn
Loading...
2016 2019
Utmarka mellom primærproduksjon, ressurs for utvikling og miljøgode
Loading...
2016 2020
BIOTOUR: Fra stedsbaserte naturresurser til verdifulle opplevelser
Loading...
2016 2019
Kombination av sol- och membranteknik för torkning och konservering av frukt på ett hållbart sätt i utvecklingsländer
Loading...
2016 2019
Landbruk21Trøndelag
Loading...
2016 2017
Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen
Loading...
2015 2015
Helse i Valdres 0-4, evaluering
Loading...
2015 2015
Mulighetsstudie Ørland og Bjugn kommuner
Loading...
2015 2016
Frivillighetens plass i distriktskommunenes eldreomsorg
Loading...
2015 2017
(Recruit) Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks
Loading...
2014 2016
Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i ei global verd
Loading...
2014 2015
Gjennomgang og vurdering av bruken av midler programkategori 13.50 til utvikling av stedsattraktivitet
Loading...
2014 2017
Endringsstudier i Snøhettaområdet 2014-2017: Villrein, ferdsel og forvaltning
Loading...
2014 2014
Fremtidens rådgiving: Innspill til fremtidens rådgivingsbehov for bonden
Loading...
2014 2017
CAPTURE+: bærekraftige biokullsystemer for et nullutslippsamfunn
Loading...
2013 2016
BeiteRessurs
Loading...
2013 2015
Følgeevaluering av bruk av vertskommune med folkevalgt nemnd i Værnesregionen
Loading...
2012 2014
KOMOPP FRØYA - hovedprosjektet
Loading...
2012 2015
How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life
Loading...
2012 2012
RAMSAR (Ramsarsamarbeid mellom Frøya, Hitra og Ørland kommuner)
Loading...
2012 2016
The multiethnic community: Exclusion or inclusion of immigrants?
Loading...
2012 2013
Utredning – demografi og behov som følge av ny kampflybase
Loading...
2012 2012
Forstudie strategisk næringsplan - Tydal
Loading...
2011 2011
Evaluering av Midt-Skandinavisk regionsprosjekt
Loading...
2010 2011
Bruk av ubebodde landbrukseiendommer
Loading...
2010 2013
Utfordringer for eierskifte i gårdsbruk og små familiebedrifter
Loading...
2010 2013
Strukturendringer i landbruket
Loading...
2010 2015
Lokalsamfunnsundersøkelsen og Norsk bygdebarometer
Loading...
2009 2012
Kjærlighet i landbruket - en risikosport? Ekteskap, samboerskap og skillsmisser i landbruket
Loading...
2008 2008
Innlegg regionalmelding KRD
Loading...
2008 2010
Naturbasert gårdsturisme - utfordringer og muligheter
Loading...
2007 2007
Faglig bistand ved forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidler
Loading...
2007 2010
Innovasjon i små reiselivsbedrifter i distriktene: Hvordan organisere og samarbeide for forbedringer og vekst?
Loading...
2007 2010
Lokalt kulturliv i endring
Loading...
2007 2010
Demokratisk styring i et flernivåsystem
Loading...
2007 2008
Virker boplikten? En undersøkelse av landbrukseiendommer og eiendommer i null-konsesjonsområder.
Loading...
2007 2007
Natur og helse
Loading...
2007 2010
Rural mobilitet
Loading...
2007 2010
Makt og mening i næringslivet -kjønnsrelaterte endringer i næringslivskulturer
Loading...
2007 2012
Andrehjemsfenomenet og nye bygdekonflikter
Loading...
2007 2013
Turismens rolle i forhandlinger om ruralitet
Loading...
2007 2013
Mat, kultur og reiseliv
Loading...
2007 2010
Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing
Loading...
2006 2006
Innovasjon i småskala reiseliv
Loading...
2006 2006
Evaluering av Blilyst
Loading...
2005 2005
Kvinners politiske samfunnsengasjement
Loading...
2005 2005
Second homes
Loading...
2005 2008
Bygda som skaper sitt eget image - når bygder markedsfoerer seg for å overleve
Loading...
2004 2006
A cognitive approach to rural sustainable development - the dynamics of expert and lay knowledges
Loading...
2004 2005
Tilhørighet og identitet til egen kommune
Loading...
2003 2005
Rekruttering til landbruket
Loading...
2003 2005
Grønn omsorg
Loading...
2001 2005
Sen-moderne ruraliteter: Sosial ulikhet, identitet og migrasjon i bygde-Norge
Loading...
2001 2001
Ungdom og rus
Loading...
2001 2010
Prosjektleiar KDU
Loading...
2001 2007
Bygder mellom ruralt og urbant - et helhetlig perspektiv på endringsprosesser (INTBU)
Loading...
2001 2005
Næringsstrategier i samspill mellom bedrift og lokalsamfunn
Loading...
2000 2001
Brukermedvirkning i det interregionale programmet Grenseløs kunnskap
Loading...
2000 2001
Likestilling og kvinner i ledelse i samvirkeforetak.
Loading...
1998 2002
Sosiale nettverk i bygdene: Forvitring og nydanning
Loading...
1998 2002
Rural innovation
Loading...
1998 2001
Landscape planning as a tool for economic development in forest areas
Loading...
1998 2001
Sammenligning av nettverksorganisasjoner for kvinner i Jämtland og Trøndelag
Loading...
1997 1999
Samarbeid i bygda mot år 2000
Loading...
1996 1999
Moderniseringens pris: Brudd og kontinuitet i det bygdemoderne hverdagslivet
Loading...
1996 1999
Sosiale og kulturelle forhold ved næringsutvikling i utmark
Loading...
1996 2002
«Fra tofta til skolebenken» - Modernisering og rekruttering i fiskeflåten
Loading...
1995 1999
Programkoordinator for Kyst- og bygdeutviklings-programmet
Loading...
1994 2001
Bygdehushold - livsform og strategi
Loading...