Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygder og byer, sentrum og periferi

Forskningsfeltet tar opp ulike perspektiver og utviklingstrekk knyttet til kommunal- og regionalutvikling i Norge. Forskningsaktiviteten omfatter geografiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og forvaltningsmessige problemstillinger til sentrale utviklingstrekk og fenomen knyttet til endringsprosesser og nye tilpasninger.

Pågående prosjekt
Avslutta prosjekt
2017 2017
Innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåing
Loading...
2016 2016
Øykommune etter kommunereformen. «Ufrivillig småkommune», men robust?
Loading...
2015 2014
Utredning av kommunestruktur for øykommuner uten fastlandsforbindelse
Loading...
2015 2016
Frivillighetens plass i distriktskommunenes eldreomsorg
Loading...
2014 2015
Gjennomgang og vurdering av bruken av midler programkategori 13.50 til utvikling av stedsattraktivitet
Loading...
2013 2015
Følgeevaluering av bruk av vertskommune med folkevalgt nemnd i Værnesregionen
Loading...