Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
10.04.2017
Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse.

Foto
Nyhetsbilde
07.04.2017
Videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik

Norsk senter for bygdeforskning skal sammen med Lunds universitet og Eduardo Mondlane University delta i et kommunikasjonsprosjekt hvor de lager en videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik.

Foto
Nyhetsbilde
30.03.2017
Fra spredning til samling: Til aksjon mot tungvint jordbruk

Bygdeforskning leder an i et nytt, treårig prosjekt som skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Foto
Nyhetsbilde
22.03.2017
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

Norge har, sammen med en rekke andre land, undertegnet Bernkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer.

Foto
Nyhetsbilde
22.03.2017
Jordbrukspolitikk på bakken

Budsjettmiddelbruken i jordbrukspolitikken har blitt lagt om til fordel for de store brukene, skriver forskerne Jostein Vik og Alexander Thanem i en kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
15.03.2017
Bare gode råd? Innbyggermedvirkning i kommunereformen

Norsk Senter for Bygdeforskning skal sammen med Nordlandsforskning (prosjektansvarlig) se på hvilken effekt de ulike formene for innbyggermedvirkning hadde på avgjørelsene som ble tatt under kommunereformen. Prosjektet «Innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåinger» utføres på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon (KS).

Foto
Nyhetsbilde
14.03.2017
Fortsatt stor framtidstro blant fiskerne

Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fortsatt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem.

Foto
Nyhetsbilde
08.03.2017
Andelen kvinnebønder øker

Med odelsrett har førstefødte sønn eller datter på norske gårdsbruk rett til å overta et gårdsbruk (med en viss størrelse og lengde på eierskap) etter sine foreldre. I 1974 ble sønners fortrinnsrett opphevet med tilbakevirkende kraft til barn født i 1965 og senere. Med lik rett til å overta brukene kunne man forvente en statistisk fordeling som nærmer seg 50-50. Det har vi ikke ennå, men andelen kvinnebønder vokser stadig og nærmet seg 16% ved siste telling i 2016. Det var 6068 kvinnebønder.

Foto
Nyhetsbilde
08.03.2017
Litt Jane og litt Tarzan: Om makt og innflytelse i landbrukssamvirkets styrerom

Å være god forberedt, engasjert, en aktiv bidragsyter, men samtidig en som lytter og som utviser respekt er viktige egenskaper i styrerommene. Det er både kvinner og menn enige om.

Foto
Nyhetsbilde
03.03.2017
Økologisk produksjon fra nisje til volum

Hvordan kan økologisk produksjon vokse uten å miste integriteten? Formidling av etiske, sosiale og miljømessige verdier er eksempler på suksesskriterier for bærekraftig vekst.

Foto
Nyhetsbilde
02.03.2017
Blomsterengen som (nesten) forsvant

Var du ute midtsommeraften og plukket sju ulike markblomster i blomsterenga som du la under puta for å drømme om din tilkommende? Eller fant du ingen blomstereng?

Foto
Nyhetsbilde
27.02.2017
Nytt prosjekt: Evaluering av styringsmodellen i Værnesregionen

Værnesregionen er i forkant på interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Norsk senter for bygdeforskning leder en evaluering av dagens styringsmodell.

Foto
Nyhetsbilde
06.02.2017
Tråante 2017

6. – 9. februar 1917 ble samenes første landsmøte gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang at representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som ett folk. Lihkku beivviin! Vi gratulerer med 100-årsjubileet og samefolkets dag!

Foto
Nyhetsbilde
03.02.2017
En større andel av bøndene har hatt positiv økonomisk utvikling på sine bruk

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 % i 2002 til 40 prosent i 2016 viser tall fra Norsk senter for bygdeforskning.

Foto
Nyhetsbilde
31.01.2017
Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016: Premievinnere blant deltakerne i undersøkelsen er nå trukket

Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016 ble avsluttet like før jul, og de fem vinnerne av reisegavekort samt de 50 vinnerne av fem flaxlodd er nå trukket blant de som besvarte undersøkelsen. Vinnerne er kontaktet direkte, og vi takker alle som tok seg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL Lokalsamfunn i perspektiv

I: M. Villa & M.S. Haugen (red.) Lokalsamfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

s. 17-33

BOK Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin