Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
04.05.2017
Mari Pohja-Mykrä - finsk rovdyrforsker - på besøk

Mari Pohja-Mykrä, forsker ved Ruralia Institute i Finland, er ved Bygdeforskning 1.-12. mai. Kom på fredagsseminaret 5. mai kl. 13.00 -14.00 - da snakker hun om “Large carnivore management in Finland – hits and misses”.

Foto
Nyhetsbilde
26.04.2017
Ny rapport om fremtiden i norsk landbruk

Hvordan vil fremtidens landbruk se ut? En «snål» rapport tar den helt ut i tre tenkte scenarier.

Foto
Nyhetsbilde
26.04.2017
Jostein Vik opprykk til Forsker I

- For Bygdeforskning er det viktig å tilrettelegge for en vitenskapelig karriere for våre forskere, sier direktør Harald A. Lein. Det er derfor svært gledelig å konstatere at Jostein Vik har fått opprykk til Forsker I i henhold til NTNUs retningslinjer for professorvurdering

Foto
Nyhetsbilde
10.04.2017
Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse.

Foto
Nyhetsbilde
07.04.2017
Videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik

Norsk senter for bygdeforskning skal sammen med Lunds universitet og Eduardo Mondlane University delta i et kommunikasjonsprosjekt hvor de lager en videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik.

Foto
Nyhetsbilde
30.03.2017
Fra spredning til samling: Til aksjon mot tungvint jordbruk

Bygdeforskning leder an i et nytt, treårig prosjekt som skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Foto
Nyhetsbilde
22.03.2017
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

Norge har, sammen med en rekke andre land, undertegnet Bernkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer.

Foto
Nyhetsbilde
22.03.2017
Jordbrukspolitikk på bakken

Budsjettmiddelbruken i jordbrukspolitikken har blitt lagt om til fordel for de store brukene, skriver forskerne Jostein Vik og Alexander Thanem i en kronikk i Nationen.

Foto
Nyhetsbilde
15.03.2017
Bare gode råd? Innbyggermedvirkning i kommunereformen

Norsk Senter for Bygdeforskning skal sammen med Nordlandsforskning (prosjektansvarlig) se på hvilken effekt de ulike formene for innbyggermedvirkning hadde på avgjørelsene som ble tatt under kommunereformen. Prosjektet «Innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåinger» utføres på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon (KS).

Foto
Nyhetsbilde
14.03.2017
Fortsatt stor framtidstro blant fiskerne

Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fortsatt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem.

Foto
Nyhetsbilde
08.03.2017
Andelen kvinnebønder øker

Med odelsrett har førstefødte sønn eller datter på norske gårdsbruk rett til å overta et gårdsbruk (med en viss størrelse og lengde på eierskap) etter sine foreldre. I 1974 ble sønners fortrinnsrett opphevet med tilbakevirkende kraft til barn født i 1965 og senere. Med lik rett til å overta brukene kunne man forvente en statistisk fordeling som nærmer seg 50-50. Det har vi ikke ennå, men andelen kvinnebønder vokser stadig og nærmet seg 16% ved siste telling i 2016. Det var 6068 kvinnebønder.

Foto
Nyhetsbilde
08.03.2017
Litt Jane og litt Tarzan: Om makt og innflytelse i landbrukssamvirkets styrerom

Å være god forberedt, engasjert, en aktiv bidragsyter, men samtidig en som lytter og som utviser respekt er viktige egenskaper i styrerommene. Det er både kvinner og menn enige om.

Foto
Nyhetsbilde
03.03.2017
Økologisk produksjon fra nisje til volum

Hvordan kan økologisk produksjon vokse uten å miste integriteten? Formidling av etiske, sosiale og miljømessige verdier er eksempler på suksesskriterier for bærekraftig vekst.

Foto
Nyhetsbilde
02.03.2017
Blomsterengen som (nesten) forsvant

Var du ute midtsommeraften og plukket sju ulike markblomster i blomsterenga som du la under puta for å drømme om din tilkommende? Eller fant du ingen blomstereng?

Foto
Nyhetsbilde
27.02.2017
Nytt prosjekt: Evaluering av styringsmodellen i Værnesregionen

Værnesregionen er i forkant på interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Norsk senter for bygdeforskning leder en evaluering av dagens styringsmodell.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

ARTIKKEL Relasjonelle kvaliteter i bygd og by: Stereotypiene møter innbyggernes erfaringer

I Villa, M. og M.S. Haugen (red). Lokalsamfunn. Oslo: CAPPELEN DAMM Akademisk, s. 260-282

BOK Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Til arkivet

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin